Més de 200 propostes ciutadanes podran recollir suports en el procés de participació per a l'elaboració del PAM 2018

El 19 de setembre comença la fase de recollida de suports

Un total 208 propostes de la ciutadania passaran a la fase de recollida de suports en el procés de participació per a l'elaboració del PAM 2018. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha signat avui un decret aprovant la relació de propostes aprovades i rebutjades, que el passat 10 de setembre va passar per Junta de Govern i que posteriorment es va presentar a la comissió ciutadana de seguiment del procés, formada per representants dels grups polítics, dels districtes i de les entitats. El decret valida l'informe de la comissió tècnica del procés, el qual recull les 208 propostes que passaran a la fase de recollida de suports i les 117 que no, juntament amb els motius pels quals no passaran. La pràctica totalitat de les propostes rebutjades ho han estat per ser inconcretes, confuses o bé per referir-se a actuacions que ja estan planificades o programades per l'Ajuntament.

El procés de participació per a l'elaboració del PAM 2018 va arrencar el passat 29 de maig amb l'inici de la fase de presentació de propostes. Fins el 30 de juny es van recollir un total de 493 propostes, de les quals els serveis tècnics van rebutjar inicialment 165 perquè no s'ajustaven a la legalitat, depassaven les competències municipals o no podien dur-se a terme durant un exercici pressupostari. Les 328 restants les va analitzar la comissió tècnica del procés i en va trobar tres que tampoc complien aquests criteris de les bases. Finalment, la comissió tècnica va proposar que 208 (és a dir, el 64% de les 325 restants) passessin a la fase de recollida de suports, en un informe aprovat per la Junta de Govern Local.

La majoria de propostes que podran rebre els suports de la ciutadania fan referència a actuacions relacionades amb la mobilitat i l'espai públic. Hi ha també un nombre considerable de propostes amb temàtiques relacionades amb la cultura o els esports.

A partir del 19 de setembre i fins el 23 d'octubre, es podrà consultar la relació de propostes acceptades i rebutjades i es podran expressar els suports a la plataforma participa.terrassa.cat. També hi ha l'opció de fer-ho presencialment del 16 al 20 d'octubre, presentant el DNI o document equivalent. L'atenció presencial es farà a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de plaça Didó en l'horari habitual, als centres cívics de 16 a 20 h i en diferents punts dels barris de Les Fonts, Can Palet de Vista Alegre i Can Gonteres, amb calendari encara per determinar.

En aquesta fase de recollida de suports, hi podran participar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Terrassa, podent donar suport a un màxim de tres propostes diferents. La Junta de Govern incorporarà al PAM 2018 les propostes que hagin aconseguit més suports, argumentant degudament la seva decisió.

El Pla de Mandat 2015-2019 recull que les prioritats polítiques i els objectius que s'hi descriuen es desenvolupin a partir de diferents PAM, que s'han d'aprovar anualment acompanyant el corresponent pressupost de l'Ajuntament. Aquests plans han de concretar les accions, els programes o els projectes que s'hauran de portar a terme en cada exercici pressupostari. El procés participatiu garanteix que, a més de concretar les línies estratègiques del Pla de Mandat, el PAM reculli també les principals aportacions fetes per la ciutadania a l'acció municipal.