El nou Reglament Municipal de Participació Ciutadana s'eleva avui a l'aprovació inicial del Ple

El document té per objectiu millorar la qualitat democràtica a la ciutat a través de la cooperació, la coproducció, la codecisió i la coavaluació ciutadana

Saló de PlensEl Ple de l'Ajuntament de Terrassa votarà avui l'aprovació inicial del nou Reglament Municipal de Participació Ciutadana, proposta portada des de la Comissió política de Qualitat Democràtica, que formen tots els grups municipals. El nou text és fruit d'una àmplia reflexió interna dins del Consistori i d'un procés de participació que ha implicat moltes persones i entitats de la ciutat. En les sessions de debat hi han participat 70 entitats i 200 persones, i durant el procés de participació es van rebre 261 propostes ciutadanes.

El nou document, que ha de substituir l'actual Reglament, aprovat fa 26 anys i modificat l'any 1995, vol donar resposta a la reclamació per part de la ciutadania d'un canvi en les maneres de fer política, de governar, basades en valors com la proximitat, la transparència, l'eficàcia i el rendiment de comptes a l'Administració. És un document obert i flexible per adaptar-se a les realitats canviants i les noves necessitats socials de la ciutat. Per això, disposa la creació d'una Comissió d'Impuls i Seguiment, formada pels grups municipals, per representants d'entitats, per la ciutadania i per personal tècnic municipal, amb l'objectiu de fer una anàlisi de la participació a la ciutat per detectar-ne les mancances i poder actuar en conseqüència.

L'objectiu del nou Reglament és millorar la qualitat democràtica a Terrassa, amb la cooperació, la coproducció, la codecisió i la coavaluació ciutadana de les polítiques públiques amb la ciutadania. Per aconseguir-ho, s'estableixen mecanismes de participació política i social de i amb la ciutadania, i vies per potenciar el diàleg, la proximitat, la transparència i la coresponsabilitat amb la societat en la recerca d'una participació activa de la ciutadania en el disseny i/o l'execució de la política local.

Aquest nou Reglament és una prioritat política de l'equip de Govern, recollida en el Pla de Mandat 2015-2019. El document s'estructura en 43 articles, agrupats en 6 títols i 11 disposicions. Entre els aspectes més novedosos, obre la participació individual, rebaixant l'edat mínima dels 18 als 16 anys; reforça la participació de les entitats i col·lectius, es faciliten les intervencions de la ciutadania en els òrgans municipals; es milloren els instruments i mecanismes de participació; es potencia l'audiència pública com a espai de debat; es millora la qualitat dels processos de participació; en fomenta l'educació en la participació i la democràcia; i es fomenten accions per al suport a l'associacionisme i al voluntariat.

Un cop aprovat inicialment el Reglament s'obrirà un procés d'informació pública i d'al·legacions. Finalitzat el període d'al·legacions, es procedirà a la seva estimació o no i, posteriorment, s'aprovarà definitivament per poder així entrar en vigor.

Al ple d'avui també s'elevarà l'aprovació de la creació del fitxer de dades personals "Registre Municipal de Participació Ciutadana".

Podeu consultar la informació relativa al nou Reglament Municipal de Participació Ciutadana i el document amb la proposta elevada al Ple de març en aquesta adreça: blogs.terrassa.cat/participacio/.