El Consell Municipal de Seguretat modifica els seus estatuts per adaptar-se al Reglament de Participació Ciutadana

A la sessió de dijous es va debatre també l'avantproposta del procés d'elaboració del nou Pla Local de Seguretat

El Consell Municipal de Seguretat de Terrassa modificarà diversos aspectes dels seus estatuts, com la composició o el calendari de reunions, entre d'altres, per tal d'adaptar-se al que determina el nou Reglament de Participació Ciutadana. Així es va decidir en una sessió extraordinària celebrada dijous, presidida per la regidora de Seguretat, Maruja Rambla. A la mateixa sessió s'ha iniciat el debat sobre l'avantproposta del procés per a l'elaboració del nou Pla Local de Seguretat.

Els canvis en els estatuts del Consell Municipal de Seguretat obeeixen a la necessitat de complir amb el nou Reglament de Participació Ciutadana, que estableix una sèrie de pautes i criteris comuns per a tots els consells sectorials, homogeneïtzant els diferents òrgans participatius i fent-los més oberts.

Entre altres canvis rellevants, a partir de la propera sessió el Consell Municipal de Seguretat es reunirà de manera ordinària cada tres mesos (no dos cops l'any com fins ara) i les seves sessions passaran a ser públiques i obertes a la ciutadania, com la resta de consells. A més d'assistir a les reunions, els ciutadans i ciutadanes, les entitats i els col·lectius de la ciutat podran intervenir al Consell i rebre informació sobre els assumptes que s'hi tractin.

Una altra novetat significativa és que les comissions de treball que es puguin crear dins del Consell hauran de restar obertes a la participació de la ciutadania interessada, independentment de la seva pertinença o no al plenari del Consell. A més, seguint la línia d'incrementar la transparència en l'acció municipal, les convocatòries, les actes, els informes i els acords del Consell es publicaran al web municipal, a la Seu Electrònica i al Portal de Govern Obert. Les actes es remetran a totes els entitats representades al Consell, no només a les persones que en siguin membres.

Pel que fa a la composició, la vicepresidència deixarà de recaure automàticament en el tinent d'alcalde responsable de la seguretat ciutadana, i es triarà entre les persones que formen el plenari del Consell, restant exclosos els representats dels grups polítics.

D'altra banda, el mandat del Consell coincidirà amb el mandat de la corporació municipal i, per tant, es renovarà quan s'iniciï el mandat corporatiu. Actualment el Consell Municipal de Seguretat té durada indefinida.

 

Elaboració del Pla Local de Seguretat

Durant la sessió d'avui, el Consell ha debatut també l'avantproposta del procés per a l'elaboració del nou Pla Local de Seguretat. Aquest pla ha de constituir l'instrument de diagnosi, planificació, seguiment i avaluació de totes les actuacions desenvolupades pels diferents operadors del sistema local de seguretat pública, establint una estructura organitzativa i funcional que abordi la seguretat amb perspectiva global i actuació coordinada.

Entre altres objectius recollits per l'avantproposta, el Pla Local de Seguretat vol analitzar l'estat de la seguretat pública a Terrassa i l'organització i activitat dels operadors responsables, impulsar la transversalitat definint un sistema local de seguretat pública amb totes les parts implicades, i fomentar la implicació i la participació activa dels ciutadans en la seguretat.

Segons el document presentat avui al Consell, el pla s'estructurarà en cinc programes: seguretat ciutadana, seguretat viària i mobilitat, protecció civil i emergències, qualitat de vida i civisme i gestió del sistema local de seguretat pública.