La Sindicatura de Greuges de Terrassa és una institució que, amb independència i objectivitat, té per missió vindicar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i les ciutadanes de Terrassa davant de l'Administració municipal, dels organismes administratius que en depenen, així com de les empreses de serveis públics amb capital municipal i dels concessionaris dels serveis públics.

El/La Síndic/a de Greuges és el/la defensor/a dels drets dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa davant l'Administració i s'encarrega de protegir els seus drets en les relacions amb l'Ajuntament de Terrassa.

L'Ajuntament de Terrassa impulsa el procés d'elecció i nomenament de la figura del Síndic/a de Greuges de Terrassa mitjançant un procés públic i obert en el que tant la ciutadania com les entitats de Terrassa poden presentar les candidatures al càrrec, així com donar suport a la seva candidatura preferida.