Nois servint cervesaLa possibilitat de participar en estades en pràctiques laborals permet, a les empreses, conèixer 

en context real les competències professionals de la persona que les realitza i, a la persona que les realitza, experimentar el desenvolupament d'una professió en la que s'ha format o que és el seu objectiu professional.

Quan hi ha una demanda de pràctiques laborals, tant si l'interès ve de l'empresa com si ve de part de la persona que està seguint un itinerari d'orientació o formació, es fa el recull de la informació necessària per establir contacte entre les parts.

A partir d'aquesta demanda, des del servei d'Ocupació, farem una cerca de candidatures i posarem en contacte a la persona i l'empresa.

Normalment enviem una única candidatura, en alguna ocasió però, se n'envien vàries i és la pròpia empresa la que fa la selecció final. A més a més es pot incorporar, si es creu, convenient una entrevista prèvia a l'inici del període de pràctiques.

Quan la candidatura encaixa, es procedeix a formalitzar un conveni de pràctiques entre Foment de Terrassa i l'empresa, que regularà el marc d'actuació, i es tramita la documentació administrativa als organismes subvencionadors corresponents.

Al iniciar el període de pràctiques, fem un acompanyament i una presentació conjunta entre qui tutoritza des del nostre servei i la persona qui designi l'empresa per fer el seguiment del treballador o treballadora en pràctiques

Es lliura la documentació necessària:

  • Còpia del conveni signada pels representants legals.
  • Registre d'assistència.
  • Documents d'avaluació de les pràctiques.
  • Distintiu de personal en pràctiques.


Al finalitzar les pràctiques, es realitza un tancament entre les parts i es fa una valoració conjunta on s'analitza la consecució dels objectius establerts per a aquesta estada.

Quan els resultats han estat satisfactoris, es demana a l'empresa la possibilitat de proporcionar, una carta de recomanació o un certificat on constin les tasques realtizades i les fites aconseguides durant el període.

En cas que la vostra empresa estigui interessada en col·laborar acollint personal en pràctiques contacteu amb:

borsa.foment@terrassa.cat