La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat té la missió de millorar la qualitat ambiental, per oferir a la ciutadania un entorn urbà i natural saludable i segur, i garantir el manteniment dels ecosistemes. Alhora, el desenvolupament d'aquesta missió a escala local s'orienta a la millora de l'estat global del planeta, contribuint a la mitigació del canvi climàtic i a frenar la pèrdua de biodiversistat, entre d'altres. Intervé en el manteniment del medi natural, en la gestió integral del cicle de l'aigua i dels residus, en la millora de la qualitat de l'aire i la reducció del soroll, en l'estalvi d'energia i ús de les energies renovables, en la protecció de la salut ambiental, la seguretat alimentària i els animals domèstics, i en la difusió d'informació, sensibilització i educació ambiental.
 
El Sr. Marc Armengol i Puig és el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Al menú desplegable de l'esquerra, i als enllaços destacats i la web de Medi Ambient trobareu la informació sobre Medi Ambient i Sostenibilitat.
 
 
Actualitat del servei de Medi Ambient: 
 
05 06 2017

26a Setmana del Medi Ambient

Del 5 al 11 de juny de 2017. 

Aquesta nova edició de la Setmana versarà sobre la "prevenció i la gestió dels residus" i amb el lema:

"Prevenir i reciclar els residus, la millor opció!"

Què estem fent?

Pla de Millora de Qualitat de l'Aire 2015-2020 

L'Ajuntament de Terrassa va aprovar el Pla de Millora de Qualitat de l'Aire 2015-2020 que proposa accions concretes per a la millora i el restabliment de la qualitat de l'aire al nostre municipi. 

El document inclou un anàlisi de la situació actual, l'inventari en el qual s'identifiquen les principals fonts d'emissió i quina és la seva contribució a la contaminació del municipi, i un pla d'acció per a la millora de la qualitat d'aire en el que es preveuen mesures concretes. 

El Pla identifica 43 mesures que, englobades en 8 línies de treball, tenen l'objectiu de reduir les emissions dels vehicles, d'augmentar la utilització del transport públic i col•lectiu, i de reduir-ne les  emissions, d'incrementar el nombre de desplaçaments a peu o en bicicleta, de reduir les emissions derivades de la distribució urbana de mercaderies, dels serveis municipals, de les obres i de les industries, i finalment de reforçar les activitats de divulgació, sensibilització i participació ciutadana, de seguiment de la qualitat  de l'aire i d'actuació en episodis de contaminació.

Entre aquestes, es troben les tres mesures que la Generalitat obliga a incorporar en el plans elaborats pels municipis, inclosos en la zona protecció especial de l'ambient atmosfèric pels contaminants partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres i per diòxid de nitrogen:

  1. Identificació de les zones urbanes d'atmosfera protegida, (ZUAP).
  2. Reducció de contaminació en zones escolars.
  3. Actuacions a executar durant els episodis ambientals de contaminació en coordinació a la Generalitat.

Podeu consultar el Pla de Millora de Qualitat de l'Aire