Per fer possible l'execució del pressupost de l'Ajuntament i contribuir a la millora de la gestió municipal, els Serveis de Gestió Tributària i Recaptació vetllen i faciliten el compliment de les obligacions tributàries per part de la ciutadania.

Entre les funcions principals que es porten a terme, destaquen:

  • Gestionar i recaptar els tributs (impostos, taxes i contribucions especials) i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament
  • Dur a terme la inspecció relativa a tots els impostos i taxes municipals, així com de les activitats del municipi
  • Instruir procediments d'embargament per tal d'aconseguir el cobrament dels ingressos municipals
  • Dur a terme la gestió delegada del Cadastre Immobiliari del Municipi
  • Gestionar el procediment sancionador del Trànsit
  • Atorgar els beneficis fiscals i ajuts per facilitar el compliment de les obligacions tributària municipals