Conscient de la necessitat de garantir la competitivitat de Terrassa en un entorn de creixent competència entre ciutats i territoris, l'Ajuntament de Terrassa va incloure en el Pla de Mandat 2015-2019, com a objectiu transversal, enfortir el posicionament internacional de la ciutat i projectar la ciutat al món.

A través de dos iniciatives principals:

  1. La definició d'una ‘Estratègia de creació i construcció d'una identitat competitiva per a la projecció exterior de Terrassa'
  2. L'elaboració d'un ‘Pla de projecció internacional'.

 

ESTRATÈGIA DE CREACIÓ I CONSTRUCCIÓ D'UNA IDENTITAT COMPETITIVA PER A LA PROJECCIÓ DE TERRASSA

L'Ajuntament de Terrassa, dins l'àmbit de les Relacions Europees i Internacionals i de Projecció de la Ciutat, i essent conscient de la importància que el posicionament i la projecció exterior de la ciutat té en la seva competitivitat i en el seu desenvolupament i el dels seus diferents actors, ha definit una sèrie d'objectius per al mandat actual en relació a l'obtenció d'una identitat competitiva per a la projecció de la ciutat. És un projecte estratègic que té com a objectiu contribuir a la competitivitat i el desenvolupament econòmic i social sostenible de Terrassa.

En el Pla de Mandat 2015-2019 figura com a un dels criteris transversals d'actuació i que defineixen el posicionament del Govern Municipal el fet d'enfortir el posicionament internacional de la ciutat. El treball contempla:

1. Diagnosi estratègica de la ciutat de Terrassa.

2. La determinació dels factors clau, els objectius i les línies estratègiques bàsiques per a la creació i construcció d'una identitat competitiva.

3. La determinació de les línies d'actuació i propostes operatives per a les diferents línies estratègiques definides establint accions a curt, mitjà i llarg termini.

4. L'elaboració d'un pla d'acció específic per als primers dos anys amb accions simbòliques, i el desenvolupament d'estratègies i accions a curt, mig i llarg termini.

5. La determinació d'un pla de difusió per mitjà del qual es plantegin les bases de la comunicació dels processos i dels resultats de l'acció. 

DOCUMENT: ESTRATÈGIA IDENTITAT COMPETITIVA PER A TERRASSA

 

 

PLA DE PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE TERRASSA

 

L'Ajuntament ha treballat amb diferents actors de la ciutat per identificar amb ells quins són els possibles eixos d'internacionalització en base a les fortaleses i oportunitats que té Terrassa. Així, els objectius que planteja el pla per implantar aquesta estratègia de projecció internacional són:

1. Selecció i confirmació dels principals eixos de l'estratègia d'internacionalització de Terrassa:

Audiovisual

Cultura i patrimoni

Hockey

Salut

Universitats

2. Elaboració del Pla per a la projecció internacional de Terrassa definint:

• Línies estratègiques i accions a desenvolupar per a cada un dels eixos d'internacionalització identificats, prioritzades en base a criteris com el seu impacte en la internacionalització i projecció internacional de la ciutat, la seva complexitat i el pressupost per al seu desenvolupament.

• El calendari d'implantació (línies generals a mig termini i accions concretes per als dos primers anys).

• Els principals actors de Terrassa (públics i privats) a involucrar en la implantació de l'estratègia i el pla d'internacionalització.

PLA DE PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE TERRASSA